☰ Menu

Obchodní podmínky + GDPR

Obchodní podmínky + GDPR

1.1. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ v objednávkovém formuláři potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Obchodní společnost: DISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00, Tel.: 731 25 26 26, email: info@elixirman.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elixirman.cz

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00 (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

 

* adresa: DISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00
* email: info@elixirman.cz
* telefon: 731 25 26 26

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.

 


b) GDPR,
* oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
* Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


2. Účelem zpracování osobních údajů je

 

* vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

* zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
* Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním
jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje
* po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
* po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje
zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
* podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
* zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
* zajišťující marketingové služby.

 


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
* právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
* právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
* právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
* právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
* právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III
těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

IV. Prohlášení

 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou,
zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
-budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění
smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
-plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
-budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Chcete-li „být zapomenut“, smažeme veškeré Vaše osobní údaje, jež byly Vámi dobrovolně poskytnuty pro kladné vyřízení objednávky. Upozorňujeme však, že poté nebude možné Vám již v budoucnu doručit zboží, ani informovat o slevách, či akčních novinkách. Výmaz je kompletní a v našem systému se již s daty nenakládá, veškerá historie je zašifrovaná pomoci 24 bit. klíče. Pro vymazání nás kontaktujte na info@elixirman.cz, nebo telefonním číslem: 731 25 26 26. O kladném vyřízení Vám zašleme potvrzení emailem či textovou sms. Chcete-li požádat o výpis osobních údajů, které jsme získali
v souvislosti s plněním objednávky, informujte nás na info@elixirman.cz, nebo telefonním číslem: 731 25 26 26. O kladném
vyřízení Vám zašleme potvrzení emailem či sms.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém portálu www.elixirman.cz, provozovaným firmouDISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jímž je firma DISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o
ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

 

Prodávající je firma DISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00, je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky
nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné
dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupujícíprodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodnípodmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení
reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:
* zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
* V případě zjevné chyby v ceně zboží, má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
* Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Dodání zboží – termín dodání a kontrola pohybu balíku

 

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. V případě nedostupnosti objednaného zboží zákazníkem má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit.
Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svojiobjednávku, a to telefonicky, případně formou e-mailu.

Způsoby doručení – informace o doručení zboží zákazníkovi

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím OBCHODNÍHO balíku České Pošty, nebo přepravní službou.

* Kam zboží doručíme? Zboží bude doručeno na korespondenční, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu).

*Podmínky doručení. Při zaslání Českou Poštou se doručení řídí podmínkami České pošty. Při zaslání General Parcel se doručení řídí podmínkami General Parcel. Při zaslání firmou PPL se doručení řídí podmínkami firmy PPL.
Omezení určitého typu dopravy u nestandartních produktů. Některé produkty lze zasílat pouze určitým typem dopravy. Jedná se o rozměrné zásilky (d+š+v je více jak 3metry) nebo zásilky nadměrné hmotnosti (nad 30kg). Automaticky je proto pro objednávku, ve které je produkt obsažen zvolen příslušný typ dopravy, nelze při vytváření objednávky vybrat jiný typ dopravy.


Převzetí zboží při doručení

 

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného
problému.

 

V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu (kontaktní informace jsou uvedeny na stránkách). Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

 

Typy přepravy – různé typy přepravy, které můžete využít

 

* Přeprava zboží – Českou Poštou. V souladu se zákonem o DPH dochází ke dni zdanitelného plnění u zásilek odeslané na
dobírku dnem, kdy dojde ke převzetí zásilky kupujícím od doručovatelské služby a zaplacení kupní ceny. O odeslání balíku
budete den předem informován prostřednictvím emailu. V případě že čtvrtý pracovní den nepřiveze zboží řidič České Pošty, nebo nezanechá ve Vaší schránce doručenku, kontaktujte prosím Vaší nejbližší poštu. Balík zde bude uložen ještě dalších 7 pracovních dní. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.

 

*Přeprava zboží – Přepravní Službou PPL. V souladu se zákonem o DPH dochází ke dni zdanitelného plnění u zásilek odeslané na dobírku dnem, kdy dojde ke převzetí zásilky kupujícím od doručovatelské služby a zaplacení kupní ceny. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Zboží je doručeno po celé ČR a SR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V den doručení je třeba aby na doručovací adrese byla osoba schopná zásilku převzít, případně v blízkosti místa, řidič kontaktuje zákazníka uvedeném telefonním čísle. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.

 

* Přeprava zboží – Přepravní Službou DPD. V souladu se zákonem o DPH dochází ke dni zdanitelného plnění u zásilek odeslané na dobírku dnem, kdy dojde ke převzetí zásilky kupujícím od doručovatelské služby a zaplacení kupní ceny. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Zboží je doručeno po celé ČR nejpozději třetí pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V den
doručení je třeba aby na doručovací adrese byla osoba schopná zásilku převzít, případně v blízkosti místa, řidič kontaktuje zákazníka na uvedeném telefonním čísle. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.

 

Způsoby platby při zaslání zboží v balíku:

 

*Platba převodem na účet – standardní doprava, při tomto druhu platby nabízíme zajímavé cenové zvýhodnění, oproti platbě dobírkou.
* Platba online platba kartou přes internet – Česká pošta a PPL(Česká Republika) nebo po Praze kurýrem.
* Platba dobírkou. Při platbě dobírkou(zaplatíte v momentě převzetí zboží) Česká pošta a PPL nebo po Praze kurýrem. Při platbě na dobírku na Slovensku je částka vybírána v EUR podle přepočtu aktuálního kurzu. V souladu se zákonem o DPH dochází ke dni zdanitelného plnění u zásilek odeslané na dobírku dnem, kdy dojde ke převzetí zásilky kupujícím od doručovatelské služby a zaplacení kupní ceny .
* Platba na fakturu. Státním institucím zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14-ti denní splatností. Při platbě na fakturu. Při platbě převodem na účet – Slovenská Republika. Při platbě předem na náš slovenský účet – PPL (Slovenská Republika). Platba probíhá v EUR, dle aktuálního kurzu pro přepočet částky z CZK na EUR.

 

Tabulky dopravy cen

 


* Ceny dopravy jsou individuální a jejich přesná cena je vždy uvedena u daného zboží. Objednáním zboží stvrzuje kupující rovněž cenu za balné a poštovné, o kterou se cena zboží navyšuje.

 

Práva z vadného plnění

 


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době převzetí zboží. S ohledem na povahu
doplňku stravy, který má omezenou trvanlivost, musí spotřebitel počítat s omezenou lhůtou pro možnost reklamace. K jakékoliv vzniklé situaci si vyhraňujeme právo přistupovat individuálně, zejména půjde- li o spor, kdy zboží nebylo řádně skladováno dle informacív příbalovém letáků a tak následně mohlo dojít k jeho poškození.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na
dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

Práva z promařených nákladů z poštovného:

Kupující bere na vědomí, že v případě opakovatelného nevyzvedávání zásilek a jejich následnému vrácení odesílateli, jež byly odeslány na základě jím potvrzené objednávky prostřednictvím eshopu, mohou mu být zpětně účtovány náklady ve výši poštovného, které provozovatel vynaložil k odeslání zásilce. Před objednáním produktu a jeho zasláním je potřeba, aby objednavatel zvážil zda bude během 14 denní doby schopný zásilku na poště vyzvednout.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


* Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 


*Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

* Kupující souhlasí aby jej prodejce mohl v omezené míře kontaktovat prostřednictvím sms či telefonního hovoru, zejména v situacích, kdy byla kupujícímu na základě jeho objednávky odesláno zboží, které nevyzvedl a je umístěno tedy na poště. V zájmu ochrany vynaložených finančních prostředků ze strany prodávajícího na poštovné, bere tuto skutečnost kupující na zřetel a souhlasí s ní.

 

* Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

 


* Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


* Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (I).

 

* Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

* Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
* Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
* Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ocelkova 643/20, adresa elektronické pošty info@elixirman.cz, telefon 731 25 26 26

 

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

 

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, a to ve stavu, ve kterém bylo zakoupeno.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co
již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na
kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

* o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných
* oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
* o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
* o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
* o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
* o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
* uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
* o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Tyto obchodní podmínky byly schváleny jednateli společnosti, k datu:
25.5.2018. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů neváhejte kontaktovat telefonicky či písemně společnost DISTINCT MEDICAL s.r.o IČO: 11878304 Na Folimance 2155/15  Praha 2, 120 00