☰ Menu

Obchodní podmínky + GDPR

OBCHODNÉ PODMIENKY + GDPR

1.1. Stlačením tlačítka „Súhlasím“ v objednávkovom formulári potvrdzuje užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svôj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje. Obchodná spoločnosť: Special medical s.r.o  IČO: 14070600 Rybná 716/24  Praha 1, 110 00, Tel.: 0944 203 320, email: info@elixirman.cz pre predaj tovaru prostrednictvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.elixirman.sk

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Special medical s.r.o  IČO: 14070600 Rybná 716/24  Praha 1, 110 00 (ďalej len: „správca“).

 

2. Kontaktné údaje správcu sú

 

* adresa: Údernícka 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
* email: info@elixirman.cz
* telefón: 0944 203 320

 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovaní alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, zvlášť odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov


 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
* plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm.

 


b) GDPR,
* oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
* Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (zvlášť pre zasielanie obchodných oznámení a
newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


2. Účelom spracovania osobných údajov je

 

* vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

 

* zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
* Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním
ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 

1. Správca uchováva osobné údaje
* po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenie zmluvného vzťahu).
* po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
* podielajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
* zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
* zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích zemí (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
* právo na prístup k svojim osobným údajom dle čl. 15 GDPR,
* právo opravy osobných údajov dle čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania dle čl. 18 GDPR.
* právo na výmaz osobných údajov dla čl. 17 GDPR.
* právo vzniesť námietku proti spracovaniu dla čl. 21 GDPR a
* právo na prenesiteľnosť údajov dla čl. 20 GDPR.
* právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo na email správcu uvedený v čl. III
týchto podmienok.

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinné podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami
ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu
potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmenť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich
internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

IV. Prehlásenie

 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou,
najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:
-budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia

 

zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
-plním dľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
-budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Pokiaľ chcete „byť zabudnutý“, zmažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré boli Vami dobrovolne poskytnuté pre kladné vybavenie objednávky. Upozorňujeme však, že potom nebude možné Vám už v budúcnosti doručiť tovar, ani informovať o zľavách, či akčných novinkách. Výmaz je kompletný a v našom systéme sa už s dátami nenakladá, celá história je zašifrovaná pomocou 24 bit. kľúča. Pre vymazanie nás kontaktujte na info@elixirman.cz, alebo na telefónnom čísle: 0944 203 320. O kladnom vybavení Vám zašleme potvrdenie emailom či textovou sms. Pokiaľ chcete požiadať o výpis osobných údajov, ktoré sme získali
v súvislosti s plnením objednávky, informujte nás na
info@elixirman.cz, alebo telefónnom čísle: 0944 203 320 kladnom
vybavení Vám zašleme potvrdenie emailom či sms.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.1.2020.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom portály www.elixirman.sk, prevádzkovaným firmou Special medical s.r.o  IČO: 14070600 Rybná 716/24  Praha 1, 110 00, Tel.: 0944 203 320
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma
Special medical s.r.o  IČO: 14070600 Rybná 716/24  Praha 1, 110 00, a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym radom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.) a zákonom o
ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.).

Vymedzenie pojmov

 

Predávajúci je firma Special medical s.r.o  IČO: 14070600 Rybná 716/24  Praha 1, 110 00, je firma, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľský subjekt, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky
alebo poskytuje služby.

 

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.


Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.


 

Kúpna zmluva


Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnom e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe písomnej
dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“.

 

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie
reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto data pozastavena až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si mimo iné vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch:
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
* V prípade zjavnej chyby v cene tovaru, má prevádzkovateľ právo objednávku zákazníka zrušiť. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.
* Na darčeky, ktoré sú poskytované celkom zdarma, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar splňuje podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy dľa platnej legislatívy SR.

 

Dodanie tovaru – termín dodania a kontrola pohybu balíku

 

Termín dodania je závislí na druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 2 až 7 pracovných dní. V prípade menej bežného či problematického tovaru môže prísť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, dľa svojich možností a s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru zákazníkom má prevádzkovateľ právo objednávku zákazníka zrušiť.


 

Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú obecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku a to telefonicky, prípadne formou e-mailu.

Spôsoby doručenia – informácie o doručení tovaru zákazníkovi

Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom OBCHODNÉHO balíku Slovenskej Pošty, alebo prepravnou službou.

* Kam tovar doručíme? Tovar bude doručený na korešpondenčnú, prípadne doručovaciu adresu, pokiaľ je táto zadaná v objednávke, prípadne upresnená zákazníkom pred odoslaním tovaru (o odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou e-mailu).

*Podmienky doručenia. Pri zaslaní Slovensou Poštou sa doručenie riadi podmienkami Slovenskej pošty. Pri zaslaní General Parcel sa doručenie riadi podmienkami General Parcel. Pri zaslaní firmou PPL sa doručenie riadi podmienkami firmy PPL.
Obmedzenie určitého typu dopravy u neštandardných produktov. Niektoré produkty je možné zasielať iba určitým typom dopravy. Jedná sa o rozmerné zásielky (d+š+v je viac ako 3 metre) alebo zásielky nadmernej hmotnosti (nad 30 kg). Automaticky je preto pre objednávku, v ktorej je produkt obsiahnutý zvolený príslušný typ dopravy, nie je možné pri vytváraní objednávky vybrať iný typ dopravy.


 

Prevzatie tovaru pri doručení

 

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, či dopravcu požiadať o doručenie na ďalší pracovný deň a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému.

 

V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu (kontaktné informácie sú uvedené na stránkách). Ak neprevezme zákazník objednanú zásielku, spôsobí tým prevádzkovateľovi škodu (poštovné, dopravné a balné), ktorá bude následne vymáhaná občiansko-právnou cestou.

 

Typy prepravy – rôzne typy prepravy, ktoré môžete využiť

 

* Preprava tovaru – Slovenskej Poštou. V súlade so zákonom o DPH dochádza ku dňu zdaniteľného plnenia u zásielok odoslané na
dobierku dňom, kedy dôjde k prevzatiu zásielky kupujúcim od doručovateľskej služby a zaplateniu kúpnej ceny. O odoslaní balíku
budete deň vopred informovaný prostredníctvom emailu. V prípade, že vo štvrtý pracovný deň nedoručí tovar vodič Českej Pošty, alebo nezanechá vo Vašej schránke doručenku, kontaktujte prosím Vašu najbližšiu poštu. Balík tu bude uložený ešte ďalších 7 pracovných dní. Touto dopravou je možné zavážať zásielky do 30 kg.

 

*Preprava tovaru – Prepravnou Službou PPL. V súlade so zákonom o DPH dochádza ku dňu zdaniteľného plnenia u zásielok odoslané na dobierku dňom, kedy dôjde k prevzatiu zásielky kupujúcim od doručovateľskej služby a zaplateniu kúpnej ceny.
 

Bežný rozvozový čas tejto dopravy sú všedné dni od 8 do 18 hodín. Tovar je doručený po celej ČR a SR druhý pracovný deň po odoslaní balíku. O odoslaní balíku budete deň vopred informovaný prostredníctvom e-mailu. V deň doručenia je treba, aby na doručovacej adrese bola osoba schopná zásielku prevziať, prípadne v blízkosti miesta, vodič kontaktuje zákazníka na uvedenom telefónnom čísle. Touto dopravou je možné zavážať zásielky do 30 kg.

 

* Preprava tovaru – Prepravnou Službou DPD. V súlade so zákonom o DPH dochádza ku dňu zdaniteľného plnenia u zásielok odoslaných na dobierku dňom, kedy dôjde k prevzatiu zásielky kupujúcim od doručovateľskej služby a k zaplateniu kúpnej ceny. Bežný rozvozový čas u tejto dopravy sú všedné dni od 8 do 18 hodín. Tovar je doručený po celej SK najneskôr tretí pracovný deň po odoslaní balíku. O odoslaní balíku budete deň vopred informovaný prostredníctvom e-mailu. V deň
doručenia je treba, aby na doručovacej adrese bola osoba schopná zásielku prevziať, prípadne v blízkosti miesta, vodič kontaktuje zákazníka na uvedenom telefónnom čísle. Touto dopravou je možné zavážať zásielky do 30 kg.

 

Spôsoby platby pri zaslaní tovaru v balíku:

 

*Platba prevodom na účet – štandartná doprava, pri tomto druhu platby ponúkame zaujímavé cenové zvýhodnenie, oproti platbe dobierkou.
* Platba online platba kartou cez internet – Česká pošta a PPL(Česká Republika) alebo po Prahe kurierom.

 

* Platba dobierkou. Pri platbe dobierkou(zaplatíte v momente prevzatia tovaru) Česká pošta a PPL alebo po Prahe kurierom. Pri platbe na dobierku na Slovensku je čiastka vyberaná v EUR podľa prepočtu aktuálneho kurzu. V súlade so zákonom o DPH dochádza ku dňu zdaniteľného plnenia u zásielok odoslaných na dobierku dňom, kedy dôjde k prevzatiu zásielky kupujúcim od doručovateľskej služby a zaplateniu kúpnej ceny .
* Platba na faktúru. Štátnym inštitúciám zasielame po dohode tovar na faktúru s 14-ti dennou splatnosťou. Pri platbe na faktúru. Pri platbe prevodom na účet – Slovenská Republika. Pri platbe vopred na náš slovenský účet – PPL (Slovenská Republika). Platba prebieha v EUR, dľa aktuálneho kurzu pre prepočet čiastky z CZK na EUR.

 

Tabuľky dopravy cien

 


* Ceny dopravy sú individuálne a ich presná cena je vždy uvedená u daného tovaru. Objednaním tovaru potvrdzuje kupujúci taktiež cenu za balné a poštovné, o ktorú sa cena tovaru navyšuje.

 

Práva z chybného plnenia

 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (obzvlášť ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákoníku).
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Vec zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkom právnych predpisov.


 

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, obzvlášť ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstranitelnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

 

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedojedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné obtiaže. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe prevzatia tovaru. S ohľadom na povahu
doplnku stravy, ktorý má obmedzenou trvanlivosť, musí spotrebiteľ počítať s obmedzenou lehotou pre možnosť reklamácie. K akejkoľvek vzniknutej situácii si vyhraňujeme právo pristupovať individuálne, obzvlášť ak pôjde o spor, kedy tovar nebol riadne skladovaný podľa informácií v príbalovom letáku a tak následne mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.


 

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


* Svojou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 


*Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

* Kupujúci súhlasí, aby ho predajca mohol v obmedzenej miere kontaktovať prostredníctvom sms či telefónneho hovoru, obzvlášť v situáciách, keď bol kupujúcemu na základe jeho objednávky odoslaný tovar, ktorý nevyzdvihol a je teda umiestnený na pošte. V záujme ochrany vynaložených finančných prostriedkov zo strany predávajúceho na poštovné, berie túto skutočnosť kupujúci na zreteľ a súhlasí s ňou.

 

* Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

DORUČOVANIE

 


* Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

* Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho radu, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť a keď by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila dľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (I).

 

* Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

* Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
* Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy.
* Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie
Údernícka 10, 851 01 Bratislava-Petržalka, adresa elektronickej pošty info@elixirman.cz, telefon 0944 203 320

 

V prípade, že si spotrebiteľ praje podľa predchádzajúceho odstavca odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.


 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať mimo iné na adresu prevádzky predávajúceho, či na adresu elektronickej pošty predávajúceho. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odstavcov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaného predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak.

 

Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a to v stave, v ktorom bol zakúpený.

 

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočné vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníku nemá obzvlášť, v prípade zmlúv: O poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu
nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy, o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa, o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

 

* o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných
* opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
* o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

* o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
* o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
* o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
* uzavreté na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
* o doručení digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstůpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 

Tieto obchodné podmienky boli schválené konateľom spoločnosti, k dátumu:
17.1.2020. V prípade akýchkoľvek dotazov, či problémov neváhajte kontaktovať telefonicky či písomne spoločnosť
Special medical s.r.o  IČO: 14070600 Rybná 716/24  Praha 1, 110 00